රට දිනන හෙට දවස උදෙසා, දැයේ අනාගත දරු පරපුරේ උසස් අධ්යාපන සිහිනය වෙනුවෙන් ශිෂ්යත්ව අවස්ථා රැසක් සමගින් ප්රවීන ආර්ථික විද්යා හා ව්යාපාර අධ්යන දේශක බණ්ඩාර දිසානායක මහතා සහභාගී වන විශේෂ නුගසෙවන වැඩසටහන ජනවාරි මස 08 වන සිකුරාදා උදැසන 09.20 සජීවීව බලාපොරොත්තු වන්න..