රාජ්‍ය උපාධියට අත්වැලක්

2018/2019/2020 වසර වල උසස් පෙළ සමත් ඔබට සේජිස් විශ්වවිද්‍යාලය හා සක්යා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන රජයේ පොලී රහිත ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ සුවිශේෂී වැඩසටහන…

0 Comments
OUT OF THE BOX
A Session on How strategies apply based on dynamic business environment!

OUT OF THE BOX

A Session on How strategies apply  based on dynamic business environment! COVID 19 has challenged each and every business around the world.  Are we permitting pandemic to push us back or…

2 Comments